top of page

Algemene voorwaarden 

Privacybeleid ZadelLab Zadel Lab, gevestigd aan Azaleastraat 13 8471 KA Wolvega, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.zadellab.nl/ Azaleastraat 13 8471 KA Wolvega 06 - 131 729 59 J. Tijsma is de Functionaris Gegevensbescherming van ZadelLab. Zij is te bereiken via info@zadellab.nl. Persoonsgegevens die wij verwerken: Zadel Lab verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Lijst met contactgegevens van de klant via een app Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Zadel Lab verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: - gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zadellab.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Zadel Lab verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van jouw betaling - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Om goederen en diensten bij je af te leveren - Zadel Lab verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming Zadel Lab neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zadel Lab)tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Zadel Lab bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de meeste gevallen is deze wettelijke plicht 7 jaar. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen. Delen van persoonsgegevens met derden Zadel Lab verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zadel Lab blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Zadel Lab gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zadel Lab en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zadellab.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Zadel Lab wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Zadel Lab neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zadellab.nl. 

Algemene voorwararden en privacybeleid bij Praktijk Janet Voorwaarden omtrent uw persoonsgegevens en uw privacy in dit bedrijf. Algemeen De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Praktijk Janet: In ons bedrijf kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen, voor administratieve doeleinden, het aanvragen van accreditatie en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. U bent zelf verantwoordelijk voor welke gegevens u met ons deelt. De plichten van de praktijk: Praktijk Janet is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: •Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: •voor fysiotherapeutische zorgverlening; •voor administratieve doeleinden •voor aanvraag van accreditatie •voor doelmatig beheer en beleid; •voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. •Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. •U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. •Alle medewerkers binnen Praktijk Janet hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. •Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. •Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorg-/dienstverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Voor andere gegevens is dit net zo lang als wettelijk vastgesteld is of zolang als nodig is voor de administratie. Uw rechten als betrokkene U heeft de volgende rechten: •Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. •Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). •Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. •Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. •Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. •Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. •Het recht om ten alle tijden uw toestemming om op carpoollijsten te staan bij scholing in te trekken Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Praktijk Janet Zorghebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener/medewerkers doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts). Overdracht van uw dossier bij fysiotherapeutische behandelingen Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. Let wel, verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de patient in kwestie. In sommige gevallen is het handig om een dossier over te dragen in het geval van medische fitness. Het hangt ervan af of de medische fitness valt onder eerstelijns zorg of er een overdracht van het medisch dossier nodig is. Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier wordt via Siilo of ZorgDomein overgedragen. Uitprinten kan ook, kosten voor papier en inkt worden dan in rekening gebracht. Er zal altijd getekend moeten worden door u voor ontvangst Overdracht buiten fysiotherapeutische behandelingen Op het moment dat uw dossier niet valt onder de eerstelijns zorg is er geen verplichting vanuit de Nederlandse Zorg Autoriteit om deze gegevens te delen met een zorgprofessional. Uw eigen dossier is natuurlijk van uzelf, waardoor deze gegevens wel aan u kunnen worden meegegeven. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Uitprinten kan ook, kosten voor papier en inkt worden dan in rekening gebracht. Er zal altijd getekend moeten worden door u voor ontvangst. Voorwaarden geldend op betalingsverkeer Geldend op producten en diensten Praktijk Janet heeft kennisoverdracht hoog in het vaandel staan. Het is in overleg mogelijk om een dag(deel) stage te lopen, maar er is vanwege de privacy van een aantal topruiters en de diensten van dit bedrijf geen mogelijkheid om een volledige werkweek stage te lopen. Tarieven ‘no show’ Ben je niet aanwezig of is jouw afmelding minder dan 24 uur voor de afgesproken datum en tijd? Dan zijn wij genoodzaakt een percentage van de dienst bij jou in rekening te brengen, waarbij we 75% van het tarief aanhouden.. Deze kosten worden niet vergoed door een zorgverzekeraar. Wij hebben een coulancebeleid van 2 keer in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, de derde afspraak die niet 24 uur vooraf wordt afgemeld wordt gefactureerd. Bij ziekte is het mogelijk om op kortere termijn af te melden, wij houden hierbij vóór 09:00 op dezelfde dag aan. Is een afspraak wegens ziekte later afgemeld? Dan wordt dit als een No Show gezien. Digitaal factureren In het kader van het milieu hebben wij ervoor gekozen om alle facturen digitaal te versturen, inclusief betaalverzoek. Heeft u geen mail, dan is de mogelijkheid er wel om facturen met de post te versturen. Wij rekenen in het kader van het milieu een toelage van € 2,- per brief. Betalingstermijn Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zal een herinneringsnota verstuurd worden. Bij een tweede verzuim staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie Praktijk Janet hanteert de betalingsvoorwaarden voor de fysiotherapie zoals opgesteld door de beroepsgroep KNGF.

Klachtenregeling Ik ben aangesloten bij De Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht. Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden. De Stichting Keurmerk Fysiotherapie regelt dit voor al haar aangesloten therapeuten. Iedere Keurmerk Fysiotherapeut moet u kunnen informeren over wat te doen als u een klacht heeft over zijn/haar handelen. Klacht of geschil? De eerste stap die u met een klacht over een zorgverlener neemt, is het gesprek aangaan met de zorgverlener zelf. Als u en de zorgverlener er niet samen uitkomen, dan kan u een klacht indienen via het klachtenformulier van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen. Mocht de afhandeling van de klacht met bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing leiden en u wil de klacht doorzetten, dan kunt u er voor kiezen om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en wordt het een geschil. De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen. Hoe dient u een klacht in? Meld een klacht eerst schriftelijk bij de zorgverlener zelf en vraag bijvoorbeeld een gesprek aan. Mogelijk is de persoon niet op de hoogte dat u ontevreden bent of is er sprake van een misverstand. Een gesprek met de zorgverlener kan vaak al leiden tot een oplossing! In de brief kunt u aangeven wat de aard van uw klacht is, hoe en wanneer de klacht is ontstaan en bijvoorbeeld wat volgens u een goede stap in de richting is om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Wat kunt u doen als de klacht niet is opgelost? Dan kunt u via het formulier op deze site uw klacht formeel indienen. U kunt dit formulier hier vinden op: https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient/klachtenregeling/klacht-indienen-patient/

bottom of page